Ovdje ste:   Pravilnici > Obrasci

Obrasci

   Minimize
   
Datum objave Dokument
22.11.16. Skupna zamolba za izdavanje vozačkih licenci
22.11.16. Skupna zamolba za izdavanje sudačkih licenci
16.01.17. A09-Skupni prijavni list
16.01.17. A09-Zahtjev za izmjenu stanja u odnosu na listu prijava
16.01.17. A09-Tehnički prijam
16.01.17. A09-Prijedlog žirija-Dodatna tehnička provjera vozač-ica tijekom natjecanja
16.01.17. A09-Zapisnik pojedinačene tehničke provjere
16.01.17. A09-Nalog o pregledu vozila po prigovoru
16.01.17. A09-Zbirni zapisnik tehničke provjere
16.01.17. A09-Zapisnik TKO-a na natjecanju
16.01.17. A09-Izvješće dežurnog liječnika na natjecanju
24.05.17. TKAS 7-Zahtjev za izdavanje/promjenu knjižice natjecateljskog vozila
24.05.17. TKAS 8-Zahtjev za izdavanje knjižice starodobnog natjecateljskog vozila (HTP-FIA)
24.05.17. TKAS 9-Zahtjev za odobravanje/homologaciju sigurnosnog kaveza
15.09.17. TKAS-Sigurnosna oprema vozača

07.03.16. A02-Predložak posebnog pravilnika za organizatore brdskih natjecanja
05.04.16. A02-Predložak plana sigurnosti
20.05.16. Zamolba za izdavanje dozvole za nastup u inozemstvu
20.05.16. Zamolba za izdavanje privremene licence višeg ranga
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na auto utrkama
03.02.16. Javnobilježnička izjava-Suglasnost za nastup malodobnika na karting utrkama

07.04.15. Karting-Zamolba za izdavanje mehaničarske licence

17.04.13. Zamolba za izdavanje teamske licence
14.05.13. A03-Izvještaj promatrača HAKS-a za MRPH i PH

25.04.12. A02-Izvješće promatrača HAKS-a
12.01.12. Karting-Javnobilježnička izjava o suglasnosti za nastup na karting natjecanjima